Перспектива розвитку

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ГЕОДЕЗІЇ ДО 2020 РОКУ

   

Головним завданням кафедри на період до 2020 року слід вважати науково-методичне, практичне, інформаційне та кадрове забезпечення підготовки фахівців (інженерів-геоінформатики) в галузі знань "Геодезія та землеустрій" для формування компетенцій у їхній професійній діяльності у сфері управління муніципальним господарством.

     У контексті «входження» української вищої освіти до Болонського процесу, можна припускати, що в технології підготовки професіоналів у галузі знань "Геодезія та землеустрій" відбуваються суттєві зміни: перехід на схему «бакалавр - магістр» з організацією навчального процесу за схемою 4 + 2.
     Все частіше в науковому співтоваристві використовується термін «суспільство, засноване на знаннях», який підкреслює важливість знань в період інтенсивного розвитку і використання інформаційних та інших прогресивних технологій. Вища освіта як складна, відкрита система розвивається і як нелінійна система знаходиться в точці біфуркації. Термін «точка біфуркації» використовується в міждисциплінарної науці синергетики, яка досліджує стійкість, самоорганізацію і саморозвиток складних систем. Даний термін визначає зміну усталеного режиму роботи і структури складної системи, в нашому випадку, системи «Вища школа України». Очевидним є той факт, що в даний час відбувається зміна структури системи «Вища школа України» при відносно стабільному та незмінному режимі її роботи.
     В даний час, «центр ваги» професійної діяльності викладача все більше зміщується в бік віртуального простору. Цьому сприяють багато факторів, наприклад, впровадження у вузах систем підтримки навчальних процесів типу Moodle. Окремі ВНЗ розробляють і експериментально апробують бази знань навчального призначення з використанням, яких планують і організовують навчання студентів за індивідуальними траєкторіями. Розроблені та реалізовані в Інтернет сайти бірж технологій і статей, які, зокрема, мають і освітню спрямованість. За допомогою Інтернет продається інтелектуальна власність вчених у вигляді кандидатських і докторських дисертацій.

     На основі вищезазначеного пропонується така концепція розвитку кафедри геоінформаційних систем і геодезії Харківської національної академії міського господарства.
     Розвиток кафедри пропонується розглянути на трьох тимчасових інтервалах: найближча перспектива розвитку (до 2013 року), середньострокова перспектива розвитку кафедри (до 2015 року), далекостроковій перспективі (до 2020 року).
Найближча перспектива розвитку (до 2013 року) кафедри бачиться в перенесенні позитивного досвіду відкриття магістратури за спеціальністю «Геоінформаційні системи і технології» на перспективні спеціальності за напрямом «Геодезія та землеустрій».
     Навчально-методична робота. Найближчим часом треба:
Відкрити на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр "Геодезія, картографія та землеустрій» підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст і магістр денної форми навчання за новим для академії спеціальностей: геодезія; оцінка землі та нерухомого майна.
  2. Відкрити на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр "Геодезія, картографія та землеустрій" підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст заочної форми навчання за спеціальністю - геоінформаційні системи і технології.
Здійснити перехід на оцінку знань студентів змістовних модулів з дисциплін кафедри, а також Державного іспиту із застосуванням системи підтримки навчального процесу типу Moodle.
4. З метою підвищення якості навчального процесу та наближення навчального процесу за напрямом "Геодезія, картографія та землеустрій" студентів денної та заочної форм навчання до виробництва створити на базі ДП "Східгеоінформ" філія кафедри "Геоінформаційних систем і геодезії" містобудівного факультету Академії.
5. Організувати проведення олімпіад серед студентів за спеціальністю «Геоінформаційні системи і технології» на базі кафедри "Геоінформаційних систем і геодезії" Академії.
     Науково-дослідна робота
1. Організація і захист кандидатської дисертацій з технічних наук (Глушенков І.С.).
Початок організації наукової школи з «Геоінформатики» на основі захисту трьох дисертаційних робіт.
 3. Організація функціонування постійно діючої аспірантури різних форм підготовки на кафедрі "Геоінформаційних систем і геодезії".
     4. Організація та ліцензування науково-виробничої лабораторії для надання послуг землеустрою, та кадастру для міста Харків та Харківської області.
    Редакційно-видавнича робота. Накопичений досвід роботи зі студентами та аспірантами публікувати у вигляді навчально-методичних та науково - методичних матеріалів, а також монографій і навчальних посібників.
     Середньострокові перспективи розвитку кафедри (до 2015 року).
    Навчально-методична робота. Удосконалення навчально-методичної роботи кафедри і поступовий перехід до навчально-технологічного роботі. Інакше кажучи, освоєння викладачами кафедри технологічного підходу в навчанні, розробка викладачами моделей своїх професійних знань та подання навчального матеріалу дисциплін кафедри у вигляді адаптованому до знання-орієнтованих технологій навчання.
    Апробація досвідченими викладачами кафедри моделей професійних знань з використанням своїх персональних сайтів. Удосконалення науково-методичного та навчально-технологічного забезпечення за спеціальностями.
Відкрити на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр "Геодезія, картографія та землеустрій" підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст і магістр денної форми навчання за новим для академії спеціальностей - землевпорядкування та кадастр.
     Науково-дослідна робота. На даному етапі дослідження, що проводяться на кафедрі, мають бути спрямовані як на розвиток теоретичних основ побудови та використання віртуальних кафедр, так і на дослідження можливостей нарощування віртуального інтелектуального потенціалу кафедри за рахунок використання моделей професійних знань висококваліфікованих фахівців інших вузів.
     Важливим напрямком науково-дослідної роботи кафедри на даному етапі є наукове обґрунтування економічної доцільності та ефективності застосування віртуальної кафедри експериментальними методами.
      Вважати основним завданням середньострокової перспективи розвитку кафедри - закладки фундаменту щодо побудови наукової школи кафедри «Геоінформаційних систем і геодезії» шляхом збільшення набору до аспірантури та докторантури при Академії.
     Редакційно-видавнича робота. Накопичений досвід навчання студентів з використанням віртуальної кафедри та знання-орієнтованих технологій передбачається публікувати у вигляді навчально-методичних та науково - методичних матеріалів, а також монографій.
     У навчально-методичних роботах відображати апробовані технології навчання на основі інтегрованого інтелекту, тобто на основі спільного використання моделей професійних знань викладачів і їх них природничих знань. У наукових статтях і монографіях публікувати результати експериментальних досліджень.
     Далекостроковій перспектива (до 2020 року) розвитку кафедри передбачає обґрунтування та організацію на базі кафедри факультету «геоінформаційних систем і управління територіями» на основі з'єднання кафедр «Прикладної математики та обчислювальної техніки», «Міський та регіональної економіки», «Транспортних систем і логістики», «Інформаційних технологій в міському господарстві».
     Відкрити на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр "Геодезія, картографія та землеустрій» підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст і магістр денної форми та заочної форм навчання нових для академії спеціальностями:
       - Фотограмметрія та дистанційне зондування;
       - Космічний моніторинг Землі.
     На всьому протязі розвитку кафедри до 2020 року приділяти постійну увагу:
       - Удосконалення матеріально-технічної бази, розширенню та обладнанню навчальних лабораторій сучасними засобами;
     - Розширенню кількості друкованих видань монографій, підручників, навчальних посібників з профілюючих дисциплін, завоювання свого імені в науковому та навчально-методичному просторі України;
       - Постійній роботі по підготовці фахівців з випускників кафедри і шляхом залучення провідних викладачів з інших навчальних закладів;
      - Розширенню зв'язків із зарубіжними науковими організаціями та навчальними закладами, прийняття активної участі в міжнародних проектах.

    Матеріали КОНЦЕПЦІЇ обговорені та схвалені на засіданні кафедри геоінформаційних систем і геодезії, протокол № 2 від 14.09.2010 року, представлені у вигляді статті «Концепція розвитку кафедри геоінформаційних систем і геодезії в умовах формування суспільства, заснованого на знаннях» авторів: Патракеєва І.М. , Метешкіна К.А.