Історія кафедри

Геодезія являє собою стародавню науку, яка відігравала і відіграє суттєву роль у  людській діяльності й формуванні світогляду людства.

В Росії за дореволюційні часи сформувалися дві школи з геодезії й топографічного картографування: межова і воєнна.  Відповідно формувалася і геодезична освіта. Вона мала три рівні:

  - вищу освіту надавали Костянтинівський (його Імператорської Величності Великого князя Костянтина) межовий інститут  (у 1920 роки поділився на 2 навчальних заклади - Московський університет геодезії, аерофотозйомки і картографії й Московський університет землеустрою) і та Академія Генерального штабу;

- середню - Землемірні училища та  Училища військових топографів;

- нижчу - різні таксаторські та землемірні курси.

В Харківській губернії землеустрій за столипінською моделлю розпочався у червні 1906 р., коли були створені землеустрійні комісії. Грандіозні землевпорядні заходи потребували чималої кількості землемірних кадрів. У 1914 році в Російської імперії діяло 14 землемірних училищ, і з них 4 розміщалися на території сучасної України: Київське, Катеринославське, Полтавське, Житомирське.

Після жовтневої революції в результаті введення в дію ленінського декрету “земля – селянам” відбувся так званий “перший переділ землі”. Віддану селянам, безсистемно нарізану землю треба було впорядковувати: спочатку поміж сусідніми селами, а потім і всередині сіл. Треба було усунути черезсмужжя, далекоземелля, одруби, встановити стале землекористування. Саме у землевпорядкуванні вбачала на той час радянська влада справжні підвалини для піднесення сільського господарства країни, в якій панував страшний голод. До цього додалися потреби військового характеру.  І саме в ці важкі роки (1920-21 р.р.) спостерігається значне збільшення кількості землевпорядних навчальних закладів.

На середину 1920-х р.р. на теренах УРСР (так виглядала тоді ця абревіатура) була сформована струнка система підготовки кадрів цього фаху. Центр  підготовки кадрів зміщується у першу столицю УРСР місто Харків. У 1920 році в будинку по вул. Революції, 12 (колишній Губернаторській), де за часів царату працювала Губернська креслярня (установа, яка в ті часи відала впорядкуванням земель в Харківській губернії) та розміщувався межовий архів,  розташувався створений Харківський межовий технікум. Восени 1922 року на основі цього технікуму був створений перший в Радянській Україні і другий на теренах тільки-но виникаючого СРСР Харківськийгеодезичний і землевпорядний інститут (ХГЗІ), а в будівлі по вулиці Революції, 12 створений Всеукраїнський технікум комунального господарства.

На основі технікуму комунального господарства 1930 р. був створений Харківський інститут інженерів комунального будівництва (ХІІКБ), нині Харківський національний університет міського господарства імені Олександра Миколайовича Бекетова. (ХНУМГ).

На початку 60-х років в ХІІКБ геодезичну освіту здійснювали викладачі з кафедри планування і благоустрою міст доц. Божко Григорій Павлович і ас. Ладейщикова Вікторія Олександрівна.

Після реорганізації у 1962 р. Харківського гірничого інституту в Харківський інститут радіоелектроніки на викладацьку роботу до Харківського інституту інженерів комунального будівництва (ХІІКБ), перейшов доктор технічних наук, професор Кобилін Олександр Іванович (див. рис.1), відомий вчений, видатний спеціаліст в області вищої геодезії й математичної обробки результатів геодезичних вимірів у геодезичних мережах. Для вирішення проблеми кадрового забезпечення геодезичної освіти Кобилін у 1963 р. відкриває аспірантуру за спеціальністю "Геодезія". З 6 аспірантів 3 аспіранти очної форми навчання захистили ступень кандидата технічних наук. У 1966 р. Кобилін О. І. заснував кафедру геодезії.

Рис.1 - Професор Кобилін Олександр Іванович

Важливо відзначити, що кафедру геодезії ХІІКБ було засновано саме в тому старовинному будинку по вулиці Революції, 12, де у 1920 році розпочав свою роботу Харківський межовий технікум. Ці факти мають історичне значення в контексті геодезичної освіти на Україні та розвитку спеціальності “Геоінформаційні системи і технології" у Харківській національній академії міського господарства.

Після переїзду Кобиліна в інше місто з 1971 р. кафедру геодезії очолює з переривами його учень канд. тех. наук Шипулін Володимир Дмитрович (рис.2).

Рис.2 - Професор Шипулін Володимир Дмитрович

В подальші роки базове кадрове ядро кафедри геодезії створюють викладачі вищої кваліфікації: Шевчун Микола Степанович (спеціаліст в області вищої геодезії й математичної обробки результатів геодезичних вимірів), доц., к.т.н. Войславський Людвіг Карлович (відомий спеціаліст з математичної обробки результатів геодезичних вимірів і картографії, див рис.3), доц., к.т.н. Новицький Віталій Вікторович (спеціаліст з математичного моделювання просторових технологічних процесів і фотограмметрії), доц., к.т.н. Коба Григорій Іванович (спеціаліст з інженерної геодезії), доц., к.т.н. Чеботарьов Станіслав Іванович (військовий спеціаліст з автоматизованих систем управління), доц., к.т.н. Пеньков Володимир Олексійович (інженерна геодезія і транспортні системи, див. рис.3). Активну участь у роботі кафедри брали асистент Опалєв Анатолій Васильович (військовий геодезист), асистент Касьян Олександр Федорович (інженерна геодезія), ст. викладач Приходько Павло Сергійович (фотограметрист). Інформаційне та інженерне забезпечення навчального процесу здійснювали лаборанти Попова Гнна Яківна, Орел Петро Миколайович, Строкова Валентина Федотівна, Каліченко Павло Сергійович. З 1990 р. ці функції покладено на завідувача лабораторією Запару Любов Георгієвну, яка поєднує їх з участю у навчальному процесі.

Рис.3. Кандидати технічних наук, доценти Войславський Л.К. і Пеньков В.А.

У 1970-80 роки кафедра геодезії викладає навчальні курси "Геодезія", "Інженерна геодезія", спецкурс "Геодезія в будівництві" для студентів будівельних спеціальностей і міського господарства. В цей час кафедра співробітничає з інформаційно-розрахунковим центром інституту, починає впроваджувати в навчальний процес інформаційні технології. У цей період сформувалися основні напрями наукових досліджень: математична обробка результатів геодезичних вимірів, автоматизація геодезичних робіт, спостереження за деформацією підкранових колій на заводах Харківської області і Молдови.

У 1980-93 роки кафедрою прийнято напрям наукових досліджень "Системні дослідження в області геодезії", який в подальшому вивів її у нову галузь – галузь розробки та впровадження геоінформаційних систем (ГІС).

У зв'язку з розвитком на кафедрі геодезії системних досліджень в області геоінформатики та початком впровадження результатів цих робіт у навчальний процес за наказом ректора академії від 21 травня 1995 р. кафедру геодезії було перейменовано в кафедру геодезії і геоінформаційних технологій.

Для вирішення організаційних задач  розроблено три послідовних проекти впровадження ГІС в навчальний процес академії геоинформаційних систем і технологій. На перших етапах робіт створено початкову методичну і програмну бази для наступного розвитку ГІС-освіти. Викладання ГІС як для  користувачів проводиться для спеціальностей муніципальний менеджмент, прикладна екологія, менеджмент у міському господарстві, теплогазопостачання і вентиляція, водопостачання та водовідведення, міське будівництво і господарство, електропостачання міст.

В удосконаленні управління, планування та експлуатації складних територіальних систем суттєву роль у світі стали відігравати геоінформаційні системи (ГІС) і технології. Пропонуючи нові ефективні комплексні підходи до аналізу й рішення територіальних проблем, геоінформаційні системи (ГІС) і технології продовжують завойовувати все більшу популярність і офіційне визнання в багатьох країнах світу, а цифрова геопросторова інформація відіграє усе більш важливу роль у завданнях соціально-економічного, політичного й екологічного розвитку й керування природним, виробничим і трудовим потенціалом у національних інтересах. Геоінформатика знаходиться на передовому рубежі сучасних інформаційних технологій. Геоінформаційні системи розвиваються дуже швидко і захоплюють усе нові сфери людської діяльності.

Під науковим керівництвом проф. Шипуліна В.Д. кафедра виконує роботи з системного впровадження ГІС технологій для управління територією міст. Серед них є найбільш значимі роботи:

- грошова оцінка земель міста Харків. Геоінформаційна система. Рішення ХVI сесії Харківської міської ради XXІІІ від 20 березня 2000 р.;

- програма розвитку земельної реформи та управління земельними ресурсами в місті Харків.  - Рішення ХVIII сесії Харківської міської ради XXIV від 24 грудня 2003 р.;

- положення про порядок визначення розмірів орендної плати при укладанні договорів оренди землі у місті Харків. - Рішення ХVIII сесії Харківської міської ради XXIV від 24 грудня 2003 р.;

- генеральний план міста Харків, Геоінформаційна частина., Харківська міська рада, 2004р.;

- створення кадастрово-реєстраційної системи міста Харків (пілотна частина);

- пілотний проект створення земельно-кадастрової муніципальної інформаційної системи міста Харків - 2005р.;

- комплексна транспортна система міста Харків. Геоінформаційне забезпечення. - 2006-2009 р.р.

- програма подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Харків на 2007-2010 роки - Рішення сесії Харківської міської ради від 21 лютого 2007 р.;

- нормативна грошова оцінка земель міста Харків станом на 1.01.2007 р. (Розділ Геоінформаційна система нормативної грошової оцінки земель міста Харків). - Рішення XVII сесії Харківської міської ради 5 скликання від 25 грудня 2007 р.

Відповідно Постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 року № 507 “Про Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями” і за погодженням з Кабінетом Міністрів України (від 28 грудня 2001 року №19109/33) здійснені зміни і доповнення до Переліку, згідно з якими за професійним спрямуванням підготовки спеціалістів 0709 "Геодезія, картографія та землевпорядкування" включена спеціальність 7.070908 "Геоінформаційні системи і технології".  Основним змістом цього освітянського напряму є підготовка фахівців, спроможних синтезувати у своїй діяльності знання, уміння та навички для створення та експлуатації складних геопросторових систем регіонів, районів та міст в інформаційних службах органів державного, регіонального та місцевого управління територіями, впровадження сучасних геоінформаційних технологій в галузях народного господарства.

Досягнення кафедри у впровадженні ГІС технологій в міське управління та у навчальний процес дозволили почати підготовку фахівців за спеціальностю “Геоінформаційні системи і технології” з 2002-2003 навчального року.

У зв’язку з цим у 2003 році кафедра геодезії і геоінформаційних технологій була перейменована в кафедру геоінформаційних систем та геодезії Харківської національної академії міського господарства. Кафедра поповнюється молодими науковими кадрами. Активну участь у становленні спеціальності "Геоінформаційні системи і технології" приймають: к.т.н., доц. Патракеєв Ігор Михайлович (спеціаліст з автоматизованих систем управління), к.т.н., доц.  Євдокімов Андрій Анатолійович (спеціаліст з інформаційних технологій), ст. викладач Глушенкова Ірина Сергіївна (спеціаліст з прикладної геодезії), ст. викладач Лісіцин Володимир Едуардович (цифрова обробка даних дистанційного зондування Землі), асистенти Дубова Яна Олександрівна, Шаульський Дмитро Васильович, Постоєнко Оксана Володимирівна. Становлення нової сучасної спеціальності вимагає значних творчих зусиль колективу кафедри у виконанні організаційних, навчальних, методичних та наукових завдань.

     На кафедрі створено міцний програмний комплекс ГІС. Цілеспрямована діяльність кафедри з впровадження геоінформаційних систем сприяла  придбанню  для навчального процесу найбільш поширеного в світі  ліцензійного програмного забезпечення ГІС . Для навчального процесу придбано:

- 4 ліцензії найбільш потужної  і сучасної  системи ArcGIS версій 8.1, 8.2, 8.3, 9.0, 9.1,9.2, 9.3 фірми ESRI;

- 25 ліцензій програмного продукту ArcView версій 8.3, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3 фірми ESRI;

- 5 ліцензій програмного комплексу ERDAS IMAGINE 8.0, 9.0 и 5 ліцензій програмного комплексу Leica Photogrammetry Suite (LPS) 8.0, 9.0 для обробки аєро-, космічних знімків та дистанційного зондування Землі фірми Leica Geosystems;

- 10 ліцензій програмного продукту Панорама;

- 10 ліцензій програмного продукту Топоград та Інвентград.

- 15 ліцензій вітчизнянго програмного продукту Delta Digitals.

Кафедра співробітничає з відомими підприємствами: Державне підприємство "Східгеоінформ", комунальне підприємство "Харківський міський інформаційний центр", Український науково-дослідний інститут проектування міст "Діпромісто" (Київ), ЗАТ "СПАЕРО+",  ЗАТ "ЕСОММ" (Київ), Проектний та науково-дослідний  інститут "Харківський ПРОМБУДНДІПРОЕКТ", Український державний головний науково-дослідний і виробничий інститут інженерно-технічних і екологічних вишукувань "УкрНДІІНТВ".

У 2006 році кафедра відзначила своє 40-річчя. Позаду осталися роки напруженої праці й невпинного розвитку. Торуючи шляхи розвитку новітніх потужних технологій в галузі геодезії та геопросторових інтегрованих систем,  сучасні спеціалісти глибоко шанують пам’ять своїх попередників, чиї надбання стали базою нового поступу освіти і науки.

Проф. Шипулін В.Д. займав посаду завідувача кафедри до 2007 р. з перервами.  З 2007 р. кафедру очолює д.т.н., професор Кучеренко Євген Іванович, а з 2009 р. - к.т.н., доц. Патракеєв Ігор Михайлович (див. рис.4)


Рис. 4. Завідувачі кафедри: д.т.н., професор Кучеренко Є.І та к.т.н., доцент Патракеєв І.М.

З 2013 року по теперішній час кафедру очолює д.е.н. проф. Мамонов Костянтин Анатолійович (див.рис.5), під керівництвом якого було відкрито нову спеціальність "Оцінка землі та нерухогомо майна".

Мамонов К.А.

Рис.5 Завідувач кафедри д.е.н. проф. Мамонов Костянтин Анатолійович.

Кафедра підготовила фахівців з геоінформаційних систем і технологій:

2007 р. - 15 спеціалістів;

2008 р - 27 спеціалістів;

2009 р. - 20 спеціалістів,  15 магістрів;

2010 р - 9 спеціалістів, 11 магістрів;

2011 р - 5 спеціалістів, 14 магістрів;

2012 р. - 14 спеціалістів, 4 магістра.

2013 р. - 10 спеціалістів, 9 магістрів.

2014 р. - 16 спеціалістів, 8 магістрів.

Науково-педагогічні працівники кафедри розвивають надбання своїх попередників в напрямку впровадження новітніх потужних технологій в галузі дослідження та управління просторово інтегрованими процесами у містах.